Zadanie „Poprawa jakości i bezpieczeństwa układu drogowego w m.st. Warszawa” otrzyma 25 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji to 2023-2024. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną odcinki Al. Ujazdowskich, ul. Koszykowej, Al. Szucha, Al. Wyzwolenia, część Trasy Łazienkowskiej oraz ul. SzyszkowejTrasa Łazienkowska

Odcinek to fragment trasy łączącej Pragę Południe z Ochotą. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków autobusowych, gzymsów obiektów mostowych, montaż elementów małej architektury oraz wind. Przebudowa obejmie rejony węzła, który stanowi istotny punkt przesiadkowy oraz cel podróży z uwagi na sąsiedztwo licznych atrakcji turystycznych, siedzib instytucji, punktów usługowych.

Al. Ujazdowskie

Zakres prac obejmie m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków autobusowych, wejść do przejść podziemnych, montaż elementów małej architektury, elementów bezpieczeństwa ruchu, a także wykonanie oznakowania.

ul. Koszykowa

Zwarty obszar zabudowy wymaga zmian zwiększających bezpieczeństwo użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

Al. Szucha

Zostanie przebudowana jezdnia, ścieżka rowerowa oraz wykonany remont chodnika.

Al. Wyzwolenia

Przebudowa przejścia podziemnego, chodnika oraz korekta geometrii i przebudowa nawierzchni jezdni.

ul. Szyszkowa

Ulica stanowi fragment ciągu drogi powiatowej łączącej Włochy, gminę Michałowice i Ursus. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, przebudowane istniejące przystanki autobusowe oraz wybudowana droga dla rowerów. 


Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem w województwie mazowieckim

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w województwie mazowieckim w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na prawie 1,8 tys. km wyniosła ponad 1,8 mld zł.

Zadania obwodnicowe

Na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 2 zadania, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 94,7 mln zł:


    Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu, kwota dofinansowania to 34,7 mln zł. Umowa o dofinansowanie już została podpisana.

Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez Narew, kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł.


Budowa mostu na Narwi w Teodorowie

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 98,4 mln zł uzyskała ponadto budowa mostu na Narwi w Teodorowie. W ramach przeprawy mostowej powstanie trasa dojazdowa łącząca drogę krajową nr 61 w Teodorowie w gminie Rzekuń z drogą powiatową nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis. Cała inwestycja jest zlokalizowana w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.

Gov.pl, ew