Od 13 maja 2024 r. organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mogli wnioskować o środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów regionalnych. Na wsparcie w ramach tego naboru zaplanowano ponad 1,4 mld zł
Nabór ogłoszony w ramach inwestycji KPO „E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” przewiduje wsparcie dla szeregu przedsięwzięć obejmujących zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania bądź tankowania, w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel – norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybryd HEV/MHEV i plug-in (PHEV). Dofinansowanie każdego z tych przedsięwzięć może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

– Jazda własnym samochodem to w wielu regionach konieczność, a nie wybór. Obserwujemy, że całe rodziny mieszkające poza miastami uzależnione są często od jednego samochodu, co ogranicza mobilność i szanse rozwojowe, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych. Naszym celem jest niwelowanie różnic w zakresie standardu podróży pomiędzy komunikacją miejską a podmiejską. Ministerstwo Infrastruktury podejmuje i będzie podejmować działania mające na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i rozwoju regularnej komunikacji zbiorowej – powiedział wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

Realizacja celów KPO
14 marca 2024 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozstrzygnęło I nabór na dofinansowanie zakupu 207 niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów dla 26 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. W celu realizacji kamienia milowego zapisanego w Krajowym Planie Odbudowy, tj. zakupu 579 pojazdów, niezbędne jest ogłoszenie II naboru i kontynuowanie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach II naboru do dyspozycji operatorów i samorządowych organizatorów publicznego transportu zbiorowego będzie dostępnych 1 403,5 mln zł na pozyskanie 372 autobusów, w tym maksymalnie 187 pojazdów niskoemisyjnych, przy czym każdy wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie zakupu nie więcej niż 15 takich pojazdów.
Zakupione w ramach naboru nowoczesne i ekologiczne pojazdy wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania lub tankowania będą wykorzystywane na nowo utworzonych pozamiejskich liniach autobusowych, a także na liniach pozamiejskich, które są zagrożone likwidacją, np. z powodu przestarzałego taboru lub deficytowości linii autobusowej.

Kto może uzyskać wsparcie i kiedy złożyć wniosek?
W II naborze rozszerzono katalog odbiorców wsparcia o organizatorów publicznego transportu zbiorowego szczebla wojewódzkiego oraz o operatorów publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że szansę na pozyskanie nowoczesnego taboru będą miały wszystkie podmioty zaangażowane w transport publiczny na poziomie regionalnym.
Nabór wniosków będzie trwać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r., natomiast dokumentacja konkursowa zawierająca szczegółowe wymogi uzyskania wsparcia jest już dostępna na stronach CUPT, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie się zainteresowanych podmiotów. Kolejność składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nie będzie mieć wpływu na wyniki oceny.

Jakie są kryteria otrzymania dofinansowania?
Każdy zainteresowany beneficjent będzie musiał opisać istniejącą sytuację transportową w swoim regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej. Kluczowe będzie także wsparcie integracji transportowej, ponieważ premiowane będą linie, które zapewnią połączenia z transportem kolejowym lub transportem miejskim. Dodatkowe punkty można uzyskać także za integrację rozkładów jazdy różnych form transportu oraz korzystanie z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Więcej informacji o konkursie oraz pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/nabor-konkursowy-wnioskow-na-inwestycje-w-zakresie-pozamiejskiego-transportu-zbiorowego/

Gov.pl